Przedsiębiorcy, Banki

Niniejsza oferta Kancelarii Prawnych MECENAS  adresowana jest do instytucji bankowych oraz przedsiębiorców,  w tym indywidualnych osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, spółdzielni.


Pomoc prawna może być świadczona w formie kompleksowej obsługi prawnej lub przyjmowania zleceń na poszczególne usługi.

Nasza pomoc prawna jest świadczona, w szczególności poprzez :

 • konsultacje

 • udzielanie porad prawnych

 • sporządzanie opinii prawnych

 • udział (prowadzenie) w negocjacjach przy zawieraniu umów lub porozumień

 • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z działalnością gospodarczą

 • rejestrację i obsługę spółek prawa handlowego

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych

 • windykację należności, a zwłaszcza sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i gospodarczym

 • opracowywanie i opiniowanie umów kredytowych pod kątem zabezpieczeń,
 • opracowywanie i opiniowanie umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych,
 • prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikami, zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia w sposób, pozwalający na jego spłatę, przy jednoczesnym uzyskaniu tytułu egzekucyjnego na wypadek niewykonania ugody,
 • prowadzenie na drodze sądowej i egzekucyjnej postępowań windykacyjnych wobec dłużników,
 • reprezentację instytucji finansowych przed organami sprawującymi czynności kontrolne,
 • zastępstwo procesowe w sprawach wynikających z zawartych umów kredytowych w tym w sprawach o uchylenie tytułów wykonawczych.

W zakresie realizacji niniejszej oferty prosimy o kontakt z mec. Michałem Wojtysiakiem tel 503876387 lub mec. Agatą Dankiewicz (sprawy bankowe)  tel 660-266243